Média

Soutěž o zvětšení prsou implantáty


Uvažujete o augmentaci prsou? Možná právě vás potěší zpráva, že spouštíme soutěž o zvětšení prsou implantáty Mentor. Do soutěže se můžete zapojit v době od 16.2. do 2.3. 2021. A jak na to?

Staňte se sledujícím dvou instagramových účtů: @plastickachirurgie a-z a @mentor_implantaty (potvrďte tlačítkem "Sledování" obou instagramových účtů),

 • označte „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže na účtu @plastickachirurgie_az
 • pod tento příspěvek označte dvě kamarádky, kterým by se soutěž mohla líbit.

Nezapomeňte splnit všechny 3 podmínky. Budeme moc rádi, pokud info o soutěži budete sdílet také na Stories :-)
Ze všech zúčastněných bude do semifinále vylosováno dvacet soutěžících, z těch pak na základě fotografií a příběhů vybere odborná porota 5 finalistek. Po odborném posouzení vybere nejvhodnější kandidátku lékař. Operatérem bude zkušený plastický chirurg MUDr. Daniel Stehlík, kterého můžete mimo jiné znát z projektu Mentor STARS, který představuje české TOP plastické chirurgy.

Příběh vítězky na její cestě za splněným snem vám následně přineseme v krátkém
videu.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZVĚTŠENÍ PRSOU
(dále jen „pravidla“)
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o zvětšení prsou implantáty Mentor (dále jen "soutěž") na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na sociálních sítích je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv pozměněn a to pouze formou písemných dodatků.


Organizátorem soutěže je: Programmatic Media s.r.o., Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 04225431, DIČ: CZ04225431 („organizátor“). Zadavatelem soutěže je: MEDIMPLANT, s.r.o., Brno, Údolní 8a, PSČ 60200, IČ: 47901071 („zadavatel“). Soutěž je pořádána ve spolupráci s klinikou Plastická chirurgie A-Z s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc, IČO 29385296 a MUDr. Danielem Stehlíkem, Olomouc - Nová Ulice, Bacherova 1208/5, PSČ 77900, IČO 76652939

I. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat v termínu od 16. 2 do 31. 3. včetně („doba konání soutěže") na území České republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České republiky.


II. VÝHRA V SOUTĚŽI

 1. Výhrou v soutěži je augmentace prsou implantáty Mentor na klinice Plastické chirurgie A-Z, augmentaci provede plastický chirurg MUDr. Daniel Stehlík.
 2. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor a zadavatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
 3. V případě, že soutěžící poruší nebo nesplní kterékoliv z pravidel soutěže, je ze soutěže automaticky vyloučen a není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře.


III. ÚČASTNÍCÍ SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky, která se v době konání soutěže zapojí do soutěže na instagramovém účtu Plastické chirurgie A-Z  způsobem uvedeným v čl. IV. a jejíž zdravotní stav umožňuje v případě výhry v soutěži provedení zákroku a která souhlasí s těmito pravidly (dále také"účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či klinice Plastická chirurgie A-Z.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor a zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.


IV. MECHANISMUS SOUTĚŽE

 1. K zapojení do soutěže je nutné splnit všechny následující podmínky: 
  1. stát se sledujícím dvou instagramových účtů: @plastickachirurgie a-z a @mentor_implantaty (potvrdit tlačítkem "Sledování" obou instagramových účtů),
  2. označit „To se mi líbí“ příspěvek s vyhlášením soutěže na účtu @plastickachirurgie_az 
  3. pod tento příspěvek označit dvě kamarádky, kterým by se soutěž mohla líbit.
 2. Splněním výše uvedených podmínek v době konání soutěže se stáváte soutěžícím. Ze soutěžících, které se do 2.3. 2021 zapojí do soutěže, bude vylosováno 20 semifinalistek. Ty budou následně vyzvány k zaslání krátkého příběhu, proč plánují augmentaci a svých fotografií, včetně fotografie nahých prsou na e-mailovou adresu soutez@medimplant.cz. Pokud soutěžící nezašle fotografie do 10.3. 2021, je ze soutěže vyřazena a místo ní bude vylosována náhradnice.
 3. Odborná porota složená ze dvou zástupců kliniky Plastické chirurgie A-Z a dvou zástupců MEDIMPLANT následně vybere pět finalistek, které budou pozvány na vstupní konzultaci s lékařem z kliniky Plastické chirurgie A-Z.
 4. Vítězku soutěže vybere lékař kliniky Plastické chirurgie A-Z na základě vyhodnocení vstupních konzultací a zdravotního stavu finalistek. Lékař kliniky Plastické chirurgie A-Z stanoví i pořadí dalších finalistek.
  1. V případě, že zdravotní stav vítězky soutěže v době plánovaného zákroku neumožňuje jeho provedení, může lékař kliniky Plastické chirurgie A-Z podle svého uvážení rozhodnout:
  2. o odložení zákroku, v případě, že existuje vysoká pravděpodobnost rychlého zlepšení zdravotního stavu vítězky, nebo
  3. o tom, že původní vítězka ztrácí nárok na výhru a výhra bude udělena další finalistce v pořadí.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů soutěžících se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Správcem osobních údajů soutěžících je zadavatel soutěže.
 3. Účastí v soutěži dává soutěžící správci souhlas se zpracováním všech jím poskytnutých osobních údajů, zejména jména, příjmení, instagramové přezdívky a fotografií za účelem vyhodnocení soutěže. Pro případ postupu mezi finalistky uděluje soutěžící souhlas také ke zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely zadavatele a kliniky Plastické chirurgie A-Z, zejména jejich zveřejněním na sociálních sítích a webových stránkách.
 4. Soutěžící výslovně uděluje souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu za účelem vyhodnocení soutěže.
 5. Souhlas se uděluje na dobu trvání soutěže a v případě postupu do finále na dobu 5 let.
 6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou zpracovatelů, kterými jsou organizátor soutěže, zadavatel, klinika Plastické chirurgie A-Z a MUDr. Daniel Stehlík.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese zadavatele odvolat a že má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: právo přístupu k těmto údajům, právo na jejich opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu tj. Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 8. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo uplatnění výše uvedených práv se soutěžící může obrátit na organizátora soutěže Programmatic Media s.r.o. na adrese Bělehradská 299, Vinohrady, 120 00 Praha nebo e-mailu gdpr@mmmedia.cz nebo na zadavatele soutěže MEDIMPLANT, s.r.o., Brno, Údolní 8a, PSČ 60200, IČ: 47901071.

VI. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ FINALISTŮ

 1. Soutěžící svou účastí v soutěži dává zadavateli, organizátorovi a klinice Plastické chirurgie A-Z souhlas:
  1. pro případ postupu do finále - k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby v průběhu vyhlašování vítěze soutěže, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci zadavatele a kliniky Plastické chirurgie A-Z na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.
  2. pro případ vítězství v soutěži - k pořizování fotografií, zvukových a obrazových záznamů své osoby před a po zákroku a během zákroku, včetně fotografií prsou, a to za účelem jejich zveřejnění k propagaci zadavatele a kliniky Plastické chirurgie A-Z na sociálních sítích, v tištěných i internetových médiích, propagačních a reklamních materiálech. Soutěžící dává k tomuto účelu souhlas se zveřejněním svého křestního jména.
 2. Souhlas se uděluje bezplatně na dobu 5 let. Soutěžící bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat, v takovém případě ale ztrácí nárok na výhru. Bude-li souhlas bez závažného důvodu odvolán po předání výhry (po zákroku), odpovídá soutěžící za škodu, kterou tím zadavateli a spolupracujícím společnostem způsobí.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor a zadavatel jsou zároveň oprávněni soutěž kdykoli změnit, zkrátit či prodloužit její trvání, soutěž zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na instagramovém účtu plastickachirurgie_az.
 2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na instagramovém účtu plastickachirurgie_az. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. 
 3. Organizátor ani zadavatel nejsou odpovědní za jakoukoli škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 4. Organizátor a zadavatel si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Organizátor a zadavatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností instagramového účtu, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 7. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram a společnosti Facebook Inc.
 8. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 9.2.2021


Plastická chirurgie A-Z s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1a, 779 00 Olomouc, mob.: +420 604 723 403, mail: info@plastickachirurgieaz.cz

 

  O cookies